Privacyverklaring

1. Algemeen

1.1 Algemene informatie

Stichting HealthConnect (hierna “HealthConnect”), een initiatief van Stichting PharmAccess International, vindt de bescherming van persoonsgegevens van deelnemers en bezoekers van essentieel belang voor haar activiteiten. Persoonsgegevens van donateurs en bezoekers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. HealthConnect houdt zich in alle gevallen aan de eisen van de in Nederland geldende privacywetgeving.

1.2 Contactgegevens

Als je naar aanleiding van deze Privacyverklaring nog vragen hebt, kun je contact opnemen met HealthConnect via:

  • E-mailadres: info@doetmee.org
  • Adres: Paasheuvelweg 25, 1105 BP, Amsterdam

2. Wettelijke basis

Het gebruik van jouw persoonsgegevens vindt alleen plaats met jouw toestemming of indien dat noodzakelijk is voor het aangaan of de uitvoering van de overeenkomst tussen jou en HealthConnect.

3. Persoonsgegevens

3.1 Doel van gegevensverwerking

HealthConnect legt gegevens vast wanneer je diensten en/of producten van HealthConnect gebruikt. HealthConnect zal deze gegevens uitsluitend gebruiken ten behoeve van het aangaan van donateurschappen, de afwikkeling van de donatie, het uitvoeren van acties, het koppelen aan begunstigden, de aanvaarding en afwikkeling van overige begunstigingen, het uitvoeren van marketingactiviteiten en het verzenden van haar nieuwsbrief, alsmede om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Voor de financiële afwikkeling van de donatie zal HealthConnect persoonsgegevens beschikbaar stellen aan de financiële dienstverlener Buckaroo B.V.

3.2 Verzamelde gegevens

Als je een donatie doet aan HealthConnect worden de volgende gegevens van je verzameld:

  1. Voor- en achternaam
  2. E-mailadres
  3. Verjaardag
  4. Betalingsgegevens
  5. IP-adres

4. Bewaartermijn

HealthConnect bewaart je gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Na afloop van je donateurschap worden de gegevens met betrekking tot je donatie nog maximaal twee jaar bewaard tenzij je onze nieuwsbrief wilt blijven ontvangen: in dat geval bewaart HealthConnect je mail- en IP-adres tot twee jaar na beëindiging van je abonnement, of zoveel langer als op grond van de wet vereist is.

5. Beveiliging van gegevens

HealthConnect neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens zeer serieus en neemt adequate technische en organisatorische maatregelen ten behoeve van de beveiliging van de verzamelde gegevens. HealthConnect heeft voldoende maatregelen getroffen om onbevoegde fysieke of digitale toegang te voorkomen.

6. Verstrekking aan derden

HealthConnect verstrekt jouw gegevens uitsluitend aan een derde indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijk verplichting. HealthConnect verstrekt jouw gegevens nooit aan de uiteindelijke ontvanger van de donatie.

7. Cookies

HealthConnect verzamelt noodzakelijke, analytische, functionele en tracking cookies.

Noodzakelijke cookies zijn cookies die gebruikers in staat stellen de website te bekijken en de functies op de website te gebruiken, zoals formulieren. Daarnaast worden er analytische cookies gebruikt om inzicht te krijgen in het gebruik en de prestatie van de website.

Functionele cookies zijn cookies waarmee de website de keuzes en voorkeuren van bezoekers kan vastleggen. Daarnaast is het mogelijk bepaalde content te delen met vrienden en bekenden (sociale functies), feedback te geven op de website en deel te nemen aan marktonderzoek.

Tracking cookies zijn cookies waarmee HealthConnect advertenties kan personaliseren door middel van onder andere retargeting. Hiermee toont HealthConnect relevante content en/of advertenties binnen en buiten de website. Daarnaast volgt HealthConnect websitebezoekers en legt voorkeuren vast waardoor HealthConnect beter in staat is je een relevant aanbod te doen op de website en in onlineadvertenties.

Cookies die we plaatsen zijn afkomstig van deze partijen: Google Adwords, Google Display Network, Google Analytics, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, LinkedIn, MailChimp en Hotjar.

8. Rechten

HealthConnect informeert je graag over jouw rechten omtrent persoonsgegevens:

8.1 Recht op inzage, rectificatie en wissen van gegevens

Mocht je gebruik willen maken van het recht op inzage van jouw verzamelde persoonsgegevens, het recht op rectificatie of het recht op het wissen van je gegevens, neem dan contact op met info@doetmee.org.

8.2 Recht op bezwaar

Je kan te allen tijde bezwaar maken tegen het verzamelen van jouw gegevens. Richt je bezwaar aan info@doetmee.org.

8.3 Recht op overdracht

Mocht je gebruik willen maken van het recht tot overdracht van jouw persoonsgegevens aan jezelf of aan een andere partij, neem dan contact op met info@doetmee.org.

8.4 Recht op beperking van verwerking

In sommige gevallen, onder meer wanneer je bezwaar maakt tegen verwerking of rectificatie van de door ons verwerkte persoonsgegevens verlangt, kun je ons via info@doetmee.org vragen de verwerking te beperken. HealthConnect zal dan tijdelijk of voor onbepaalde duur geen gebruik meer maken van de gegevens, maar ze nog wel bewaren.

8.5 Recht op klagen bij Autoriteit Persoonsgegevens

Indien bovenstaande mogelijkheden niet voldoende worden geacht, behoud je het recht op het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor meer informatie verwijst HealthConnect je graag door naar de Autoriteit Persoonsgegevens.

9. Gebruik van social media

Op de website wordt gebruik gemaakt van socialmediabuttons en widgets, zoals Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn en Instagram. Deze buttons zijn opgenomen zodat je onze content kan delen op je eigen socialmedia-account.

10. Wijzigingen Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring is van toepassing sinds 5 oktober 2017. HealthConnect behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring zonder voorafgaande kennisgeving. De meest recente versie van deze Privacyverklaring zal altijd op deze website gepubliceerd worden.